Sunday, February 26, 2017

Đức Giáo Hoàng

TRỞ NÊN CON CÁI CHA – Chúa nhật 7 Thường niên, Năm A 19.2.2017

Lời Chúa: Mt 5, 38-48Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các...

Hãy nghe Người – Thứ bảy Tuần 6 Thường niên 18.2.2017

Lời Chúa: Mc 9, 2-13Khi ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan...

Ngôi sao dẫn đường – Chúa nhật: Chúa Hiển linh 8-1-2017

Lời Chúa: Mt 2, 1-12Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua...

Con phải đợi ai, Chúa nhật 3 Mùa Vọng, năm A, 12.11.2016

Lời Chúa: Mt 11, 2-11Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc...

Hãy sám hối, Chúa nhật 2 Mùa Vọng, năm A, 04/11/2016

Lời Chúa: Mt 3, 1-12Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang...

Cha Xứ – Giáo Xứ Đông A

Cha Đinh Văn Trí

Video Đặc Sắc